شستی اوتیس آیینه ای گرد 2 متری نمراتور ریزشی (طرح قدیم)

شستی اوتیس آیینه ای گرد 2 متری نمراتور ریزشی (طرح قدیم)